Regulamin

Regulamin uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych

Szkolenie wyjazdowe „Lider na Fali”

https://lidernafali.pl/

w dniach od………do……….20……. r.

 

I. Postanowienia ogólne

1.Zawarte na stronie internetowej informacje nie są ofertą w wg treści art.66 k.c. , lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 k.c.

2.Każda osoba akceptująca warunki przystąpienia do szkolenia i akceptująca treść regulaminu staje się Uczestnikiem warsztatów szkoleniowych z chwilą dokonania stosownej zapłaty zabezpieczającej koszty przystąpienia. Udział w szkoleniu jest dobrowolny.

3.Zakres usługi szkolenia określa ramowy program, którego treść może zostać zmieniona zgodnie z życzeniem Uczestników lub wskutek okoliczności uniemożliwiających jego realizacje niezależnych od Uczestników, czy osób prowadzących szkolenie.

4.Podanie danych osobowych Uczestników wraz z zachowaniem prawa dostępu do treści tych danych i możliwością ich poprawiania gwarantuje ustawa o ochronie danych osobowych.

5.Koszty związane ze świadczeniem usługi szkoleniowej w ramach programu są obciążone 23 % stawką podatku Vat.

 II. Warunki uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych

6.Przyjęcie zaproszenia i dokonanie zapłaty kosztów usługi szkoleniowej oznacza przyjęcie  warunków świadczonej usługi szkoleniowej zgodnie z przedstawionym programem i regulaminem uczestnictwa.

7.Z chwilą zaokrętowania w dniu rozpoczęcia szkolenia do dnia wyokrętowania po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy stanowią załogę jachtu i każde wyznaczone zadanie przez Sternika wykonują dla dobra całej załogi, w szczególności: organizacji rejsu, nawigacji, sztuki żeglarskiej, klaru, przygotowania posiłków, pracach porządkowych.

8.Każdy Uczestnik, jako członek załogi jachtu, powinien zgłaszać wszelkie spostrzeżenia Sternikowi i/lub Prowadzącemu szkolenie. Uwagi te mogą mieć wpływ na przebieg szkolenia i bezpieczeństwo żeglugi – działać dla dobra wszystkich. Ostateczną decyzję o trasie i przebiegu rejsu podejmuje Sternik i Prowadzący biorąc pod uwagę bezpieczeństwo wszystkich uczestników i dobry stan jachtu.

9.Każdy Uczestnik szkolenia powinien dbać o wzajemne bezpieczeństwo oraz podać Sternikowi, Prowadzącemu lub innym Uczestnikom szkolenia miejsce swojego pobytu na lądzie w przypadku chęci oddalenia się od grupy.

10.Każdy Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Prowadzącego szkolenie o ewentualnych chorobach (o podłożu psychicznym i fizycznym), o przyjmowanych lekach i działaniach, które należy podjąć w przypadku pogorszenia stanu zdrowia chorującego Uczestnika. O leki i inne środki zapobiegające objawom choroby powinien zadbać Uczestnik szkolenia. Chorujący Uczestnik ponosi odpowiedzialność za siebie w przypadku zdarzeń zagrażających Jego zdrowiu lub życiu, wynikających z istnienia chorób (o których poinformował Prowadzącego i które przed Nim zataił).

11.Każdy Uczestnik szkolenia bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie nieszczęśliwe wypadki podczas pokonywania tras górskich.

12.Każdy z Uczestników jest zobowiązany do poszanowania podczas szkolenia praw innych uczestników oraz pamiętania o: punktualności, miejscach zbiórek, prawie do odpoczynku i spokoju. Obowiązkiem każdego Uczestnika jest także udzielenie pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia innych osób.

13.Każdy z Uczestników ma obowiązek dbać o swoje rzeczy osobiste, szanować rzeczy innych członków załogi, wyposażenie jachtu, miejsc noclegowych i sklarowanie jachtu (czysty, posprzątany i uporządkowany). Nie wolno także wrzucać śmieci do wody lub w inny sposób zaśmiecać wody i lądu.

III. Warunki i zasady bezpieczeństwa uczestników

14.Każdy Uczestnik ma obowiązek wykonywać zadania wyznaczone przez Sternika i  Prowadzącego szkolenie i podczas żeglugi mieć założoną kamizelkę ratunkową zawsze, gdy zaczyna się zastanawiać, czy należy ją włożyć.

15.Każdy z uczestników ma obowiązek dbać o swój sprzęt ratunkowy (kamizelkę) i dostępność do jej łatwego użycia zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzegać zakazu niewchodzenia pod pokład jachtu w założonej kamizelce.

16.Zawsze poruszając się na jachcie stosujemy zasadę „jedna ręka dla jachtu, druga dla siebie” oraz: „oczy na zadaniu, głowa na zadaniu, stabilny kontakt z podłożem”.

17.Uczestnicy powinni krytycznie oceniać zachowanie własne i innych członków załogi w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a także ostrzegać o ewentualnych zagrożeniach i reagować w przypadku ich wystąpienia. Wszelkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa (m.in. o stanie technicznym jachtu) Uczestnik jest zobowiązany zgłosić Sternikowi lub Prowadzącemu.

18.Każdy uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowego wykonania wszelkich poleceń Sternika i Prowadzącego (bez dyskusji i sprzeciwów) dotyczących zasad bezpieczeństwa, dobrej praktyki żeglarskiej oraz do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

19.Załogę jachtu obowiązują też następujące zakazy związane z bezpieczeństwem: wchodzenia na pokład bez otrzepania i wytarcia obuwia, wchodzenia z rufy jachtu przy pracującym silniku, wchodzenia podczas rejsu bez zgody Sternika na dziób lub nadbudówkę oraz popychania się na jachcie, wrzucania do wody, samodzielnych kąpieli z jachtu podczas żeglugi i na kotwicy, pływania lub kąpania się w miejscach nieoznakowanych w czasie wolnym, opuszczania jachtu lub rejonu cumowania w godzinach postoju i w porze nocnej, używania rąk lub nóg zamiast obijaczy do ochrony jachtu przed kontaktem z innymi jachtami lub nabrzeżem, wykonywania prac pokładowych na linach, czy żaglach bez użycia rękawic.

20.W trakcie rejsu nie wolno pić alkoholu i przyjmować środków odurzających, niezależnie pod jaką postacią występują. Na lądzie członkowie załogi powinny pamiętać o tym, aby następnego dnia punktualnie stawić się w miejsce zbiórki i być gotowym do pracy, trzeźwym.

21.W czasie szkolenia nie wolno palić papierosów na jachcie, w sposób rażący i uporczywy naruszać prawa innych Uczestników (w zakresie ustalonego porządku i zasad bezpieczeństwa).

IV. Postanowienia końcowe

22.Dla wspólnego dobra, każdy z Uczestników szkolenia powinien dbać o przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu i zwracać baczną uwagę na ich przestrzeganie przez innych uczestników, w szczególności co do zasad bezpieczeństwa i obowiązujących zakazów.

23.Każdy Uczestnik szkolenia ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania z przyczyn leżących po jego stronie, które wyrządziły szkodę jemu samemu lub innym uczestnikom, czy  zniszczyły mienie miejsc noclegowych lub przyrodę podczas rejsu.

24.Opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi w przypadku:

–  przyczyn leżących po stronie uczestnika np. dobrowolna rezygnacja z części lub całości zajęć, spóźnienie się na miejsce zbiórki  itp.

–  naruszenia przez Uczestnika szkolenia zasad określonych w niniejszym regulaminie

–  rażącego zakłócania porządku zajęć szkoleniowych i nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 

Przestrzeganie przez wszystkich uczestników postanowień niniejszego regulaminu jest gwarancją udanego pobytu pod żaglami  i dobrych efektów szkolenia.

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Szkolenia Wyjazdowego „Lider na Fali”  i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

 

……………………………………………                                               ……………………………………………..
(miejscowość, data)                                                               (Imię i nazwisko Uczestnika)